LICENCJA UŻYTKOWNIKA KOŃCOWEGO OPROGRAMOWANIA INNAVIGO

(EULA, END-USER LICENSE AGREEMENT)

PROSIMY O UWAŻNE PRZECZYTANIE NINIEJSZEGO DOKUMENTU (DALEJ JAKO: „LICENCJA”, „UMOWA LICENCYJNA” LUB „EULA”). KORZYSTANIE Z OPROGRAMOWANIA INNAVIGO OZNACZA AKCEPTACJĘ ZASAD KORZYSTANIA ZAWARTYCH W NINIEJSZEJ LICENCJI, ŁĄCZNIE Z OGRANICZENIAMI UŻYTKOWANIA W NIEJ ZAWARTYMI. NINIEJSZE WARUNKI KORZYSTANIA Z OPROGRAMOWANIA INNAVIGO MAJĄ TAKĄ SAMĄ SKUTECZNOŚC JAK UMOWA PODPISANA WŁASNORĘCZNYM PODPISEM. JEŻELI NIE ZGADZASZ SIĘ NA NINIEJSZE WARUNKI, POWINIENEŚ ZAPRZESTAĆ KORZYSTANIA Z OPROGRAMOWANIA INNAVIGO. PRZEZ KORZYSTANIE Z OPROGRAMOWANIA ROZUMIE SIĘ W SZCZEGÓLNOŚCI JEGO INSTALACJĘ, URUCHOMIENIE, ŁADOWANIE, KOPIOWANIE, UŻYWANIE, POBRANIE, UZYSKANIE DOSTĘPU LUB INNE JEGO UŻYCIE LUB UZYSKIWANIE KORZYŚCI Z OPROGRAMOWANIA.

OPROGRAMOWANIE CHRONIONE JEST PRAWEM AUTORSKIM, PRAWEM WŁASNOŚCI INTELEKTUALNEJ ORAZ INNYMI PRZEPISAMI POWSZECHNIE OBOWIĄZUJEGO PRAWA. OPROGROWAMOWANIE JEST LICENCJONOWANE, A NIE SPRZEDAWANE. PRAWA AUTORSKIE ORAZ PRAWA WŁASNOŚCI INTELEKTUALNEJ DO OPROGRAMOWANIA JAKO CAŁOŚCI ORAZ JEGO POSZCZEGÓLNYCH ELEMENTÓW, W TYM TREŚCI, GRAFIK, UTWORÓW, WZORÓW I ZNAKÓW DOSTĘPNYCH W JEGO RAMACH NALEŻĄ DO SCAN IT LUB INNYCH UPRAWNIONYCH PODMIOTÓW TRZECICH. OCHRONA PRZYZNANA OPROGRAMOWANIU OBEJMUJE WSZYSTKIE FORMY JEGO WYRAŻENIA.

1.    POSTANOWIENIA OGÓLNE

1.1.      Niniejsza Licencja określa wiążące zasady korzystania przez Użytkownika z zintegrowanego systemu do publikowania treści elektronicznych za pośrednictwem urządzeń multimedialnych, na który składa się zespół usług świadczonych za pośrednictwem Systemu wraz z pozostałymi elementami, niebędącymi programem komputerowym w rozumieniu Prawa Autorskiego, ale stanowiącymi ich integralną część (dalej jako: „Oprogramowanie”, Oprogramowanie INNAVIGO”). Opis wymagań, funkcjonalności oraz usług dostępnych w ramach Oprogramowania wskazany jest w Dokumentacji Oprogramowania.

1.2.      Niniejsza Licencja, jak i Oprogramowanie INNAVIGO skierowane są wyłącznie do przedsiębiorców, co oznacza, że Użytkownikiem Oprogramowania może być wyłącznie podmiot niebędący konsumentem.

1.3.      Podmiotem uprawnionym zgodnie z niniejszą Licencją do autorskich praw majątkowych do Oprogramowania INNAVIGO jest spółka SCAN IT SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ z siedzibą w Poznaniu (adres siedziby i adres do doręczeń: ul. Dąbrowskiego 553, 60-451 Poznań); wpisana do Rejestru Przedsiębiorców Krajowego Rejestru Sądowego pod numerem KRS 0000428489; sąd rejestrowy, w którym przechowywana jest dokumentacja spółki: Sąd Rejonowy Poznań Nowe Miasto i Wilda w Poznaniu, VIII Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego; Kapitał zakładowy spółki 10 000 zł wpłacony w całości; NIP: 7811879633; REGON: 302174048; adres poczty elektronicznej: office@scan-it.pl (dalej jako: „Usługodawca”, „Dostawca”, „Scan IT”).

1.4.      Korzystanie z Oprogramowania oznacza akceptację zasad korzystania zawartych w niniejszej Licencji. Każdy Użytkownik korzystający z Oprogramowania obowiązany jest do przestrzegania niniejszej Licencji.

2.    UDZIELENIE LICENCJI

2.1.      Prawa autorskie oraz prawa własności intelektualnej do Oprogramowania jako całości oraz jego poszczególnych elementów, w tym treści, grafik, utworów, wzorów i znaków dostępnych w jego ramach należą do Usługodawcy lub innych uprawnionych podmiotów trzecich i objęte są ochroną Prawa Autorskiego oraz innych przepisów powszechnie obowiązującego prawa. Ochrona przyznana Oprogramowaniu obejmuje wszystkie formy jego wyrażenia.

2.2.      Udzielenie Licencji następuje w momencie rozpoczęcia korzystania z Oprogramowania przez Użytkownika. Warunkiem korzystania z Oprogramowania jest zaakceptowanie warunków niniejszej Licencji, brak akceptacji uniemożliwia korzystanie z Oprogramowania. Korzystanie z Oprogramowania oznacza w szczególności jego instalację, uruchomienie, ładowanie, kopiowanie, używanie, pobranie, uzyskanie dostępu lub inne jego użycie lub uzyskiwanie korzyści z Oprogramowania.

2.3.      Użytkownikiem Oprogramowania może być wyłącznie(1) osoba fizyczna, dla której korzystanie z Oprogramowania związane jest bezpośrednio z jej działalnością gospodarczą lub zawodową (nie będąca w tym wypadku konsumentem); (2) osoba prawna; albo (3) jednostka organizacyjna nieposiadająca osobowości prawnej, której ustawa przyznaje zdolność prawną. Użytkownik obowiązany jest do wprowadzania danych zgodnych ze stanem faktycznym. Użytkownika obowiązuje zakaz dostarczania treści o charakterze bezprawnym.

3.    ZAKRES LICENCJI

3.1.      Przedmiotem Umowy Licencyjnej jest udzielenie Użytkownikowi niewyłącznej i niezbywalnej licencji na korzystanie z Oprogramowania na zasadach opisanych w niniejszej Licencji oraz do celów określonych w Dokumentacji. Licencja obejmuje także wszelkie uaktualnienia, zmodyfikowane wersje, poprawki, dodatki oraz kopie Oprogramowania.

3.2.      Użytkownik w ramach udzielonej Licencji ma prawo do korzystania z Oprogramowania w sposób zgodny z jego przeznaczeniem, z Dokumentacją, niniejszą Licencją oraz w sposób zgodny z prawem i dobrymi obyczajami mając na uwadze poszanowanie dóbr osobistych oraz praw autorskich i własności intelektualnej Usługodawcy oraz osób trzecich na następujących polach eksploatacji - Użytkownik jest uprawniony do instalacji, używania, stosowania, wyświetlania lub korzystania w inny dopuszczalny sposób z Oprogramowania na dowolnej ilości Urządzeń.

3.3.      Wszelkie prawa poza powyższymi nie udzielone Klientowi w sposób wyraźny są zastrzeżone przez Usługodawcę, w szczególności Użytkownik nie jest uprawniony, w zakresie udzielonej Licencji do (1) tłumaczenia, poprawiania, przystosowywania, zmiany układu lub jakichkolwiek innych zmian w Oprogramowaniu; (2) rozpowszechniania Oprogramowania, w tym najmu, Oprogramowania lub jego kopii; (3) sublicencjonowania Oprogramowania (w tym prawa upoważniania innych osób do korzystania z Oprogramowania oraz (4) do wprowadzenia Oprogramowania do obrotu, w tym użyczenia lub najmu lub przekazywania w rozliczeniu.

3.4.      Struktura, organizacja oraz kod źródłowy Oprogramowania jest wartościową tajemnicą handlową Usługodawcy i jej dostawców. Oprogramowanie jest także chronione przez Prawo Autorskie oraz przez właściwe umowy międzynarodowe. Oprogramowanie należy traktować podobnie jak każdy inny utwór podlegający ochronie autorskiej. Użytkownik nie ma prawa kopiować Oprogramowana lub Dokumentacji, za wyjątkiem przypadków określonych wyraźnie w Licencji. Użytkownik zobowiązuje się nie zwiększać funkcjonalności Oprogramowania, a także nie modyfikować, adaptować, tłumaczyć, odkodowywać, dekompilować, dezasemblować lub w jakikolwiek inny sposób starać się ustalić kod źródłowy Oprogramowania, za wyjątkiem przypadków dozwolonych przepisami bezwzględnie wiążącego prawa. Znaki handlowe muszą być używane zgodnie z obowiązującymi przepisami prawa. Znaki handlowe mogą być jedynie użyte do określenia wydruku sporządzonego przez Oprogramowanie. Takie użycie znaków handlowych nie daje żadnych praw własności do znaku handlowego. Użytkownik nie otrzymuje żadnych praw autorskich do Oprogramowania. Niniejsza Umowa Licencyjna nie udziela Użytkownikowi żadnych praw związanych ze znakami towarowymi i usługowymi Usługodawcy.  

3.5.      Usługodawca zastrzega, że niektóre elementy Oprogramowania są dostarczane przez niezależnych producentów i mogą być obiektem innych terminów i warunków niż zawarte w niniejszej Licencji, które Użytkownik obowiązany jest przestrzegać.

3.6.      Usługodawca może domagać się od Użytkownika zniszczenia posiadanych przez niego środków technicznych (w tym programów komputerowych), których jedynym przeznaczeniem jest ułatwianie niedozwolonego usuwania lub obchodzenia technicznych zabezpieczeń Oprogramowania.

4.    OKRES I OPŁATY ZA KORZYSTANIE Z OPROGRAMOWANIA

4.1.      Licencja zostaje udzielona na czas nieokreślony

4.2.      Udzielenie Licencji jest odpłatne na zasadach wskazanych w Umowie

4.3.      Gwarancja Licencji zostaje udzielona na czas określony na zasadach wskazanych w Licencji

5.    OGRANICZENIA ZWIĄZANE Z OPROGRAMOWANIEM

5.1.      Usługodawca nie jest w żadnym wypadku odpowiedzialny prawnie przed Użytkownikiem za szkody powstałe w wyniku korzystania lub niemożności korzystania z Oprogramowania niezależnie od tego w jaki sposób szkody powstały i czego dotyczą, bez względu na to, czy jest to odpowiedzialność kontraktowa, deliktowa lub inna, nawet jeśli Usługodawca wiedział, powinien był wiedzieć lub został poinformowany o możliwości wystąpienia takich szkód.

5.2.      Usługodawca nie gwarantuje, że Oprogramowanie jest wolne od błędów lub że Użytkownik będzie w stanie obsługiwać Oprogramowanie bez problemów i zakłóceń. Ponadto z uwagi na ciągły rozwój nowych technik włamywania się i atakowania sieci internetowej, Usługodawca nie gwarantuje, że Oprogramowanie lub system lub sieć, na którym Oprogramowanie jest zainstalowane i używane będzie wolne od podatności na włamania lub ataki.

6.    UPOWAŻNIENIE DO KORZYSTANIA Z OPROGRAMOWNIA

6.1.      Użytkownik może upoważnić innego Użytkownika do korzystania z Oprogramowania w zakresie uzyskanej Licencji. Upoważniony Użytkownik obowiązany jest przestrzegać niniejszej Licencji oraz Regulaminu. W wypadku upoważnienia innego Użytkownika Użytkownik ponosi odpowiedzialność solidarnie z upoważnionym Użytkownikiem za wszelkie działania tego Użytkownika korzystającego z Oprogramowania i Serwisu Internetowego, a Użytkownik traktowany jest jako osoba upoważniona do działania w jego imieniu bez konieczności okazywania jakichkolwiek pełnomocnictw w zakresie udzielonego upoważnienia.

6.2.      Licencja poza przypadkiem wskazanym w punkcie poprzedzającym nie upoważnia do pożyczania, dzierżawy, sublicencjonowania oraz użyczania Oprogramowania i Dokumentacji.

7.    WARUNKI ZAPRZESTANIA KORZYSTANIA Z OPROGRAMOWANIA

7.1.      Użytkownik ma możliwość, w każdej chwili i bez podania przyczyny, usunięcia Oprogramowania (rezygnacji z korzystania z Oprogramowania) poprzez jego odinstalowanie.

7.2.      Usługodawca może wypowiedzieć Umowę Licencyjną ze skutkiem natychmiastowym w wypadku, gdy Użytkownik narusza jej postanowienia lub postanowienia Regulaminu.

7.3.      W wypadku usunięcia, odinstalowania lub rezygnacji w jakikolwiek inny sposób z korzystania z Oprogramowania Użytkownikowi nie przysługuje zwrot opłat za niewykorzystany okres.

8.    AKTUALIZACJE OPROGRAMOWANIA

8.1.      Usługodawca może udostępnić Użytkownikowi aktualizacje Oprogramowania. W takim wypadku Użytkownik zostanie o tym poinformowany poprzez podanie stosownej informacji w ramach Oprogramowania oraz na stronie Serwisu Internetowego. Użytkownik zostanie każdorazowo poinformowany o zakresie aktualizacji i będzie miał możliwość pobrania zaktualizowanego Oprogramowania. Jeżeli Oprogramowanie jest uaktualnieniem z poprzedniej wersji Oprogramowania, Użytkownik musi posiadać ważną Licencję na poprzednią wersję Oprogramowania aby legalnie użytkować uaktualnione Oprogramowanie, chyba że Usługodawca postanowi inaczej. Aktualizacja jest traktowana jako część Oprogramowania i podlega postanowieniom niniejszej Licencji oraz Regulaminu.

9.    OGRANICZONA GWARANCJA NA OPROGRAMOWANIE

9.1.      Usługodawca gwarantuje Użytkownikowi, że Oprogramowanie będzie działało zasadniczo zgodnie z Dokumentacją, przy założeniu, że Oprogramowanie jest użytkowane zgodnie z niniejszą Licencją, Dokumentacją oraz na zalecanej konfiguracji sprzętowej. Nieistotne różnice wydajności Oprogramowania w stosunku do opisu w Dokumentacji nie stanowią prawa do reklamacji. Ta ograniczona gwarancja nie dotyczy uaktualnień, wstępnych (beta) wersji Oprogramowania, wersji nie do odsprzedaży (NFR) Oprogramowania oraz wersji testowych. Jeżeli Oprogramowanie nie zachowuje się zasadniczo zgodnie z Dokumentacją, całkowita odpowiedzialność Usługodawcy i jedyne odszkodowanie / zadośćuczynienie wobec Użytkownika polega na, zależnie od wyboru Usługodawcy, wymianie Oprogramowania lub zwrocie uiszczonej przez Użytkownika opłaty za Licencję na Oprogramowanie. Powyższe uprawnienia nie wykluczają dochodzenia roszczeń na podstawie bezwzględnie wiążących przepisów prawa.

9.2.      Powyższa ograniczona gwarancja stanowi jedyne i wyłączne zobowiązanie Usługodawcy i jego dostawców w razie złamania warunków Umowy Licencyjnej. Usługodawca i jej dostawcy nie gwarantują i nie mogą gwarantować wydajności lub efektywności użytkowania Oprogramowania. Poza postanowieniami powyższej gwarancji, i dla jakichkolwiek innych gwarancji, warunków, postanowień i ustaleń, niezależnie od tego czy mogą one być uchylone przez lokalne prawodawstwo, Usługodawcy i jej dostawcy nie dają żadnych gwarancji, warunków, postanowień i ustaleń, zarówno jawnych jak i dorozumianych, ustalonych umownie czy zwyczajowych jak i w jakiejkolwiek innej postaci, włączając w to (ale nie ograniczając) możliwe naruszenie praw autorskich osób trzecich, integracje, satysfakcję z jakości lub użyteczności do konkretnych zastosowań.

10. OGRANICZENIE ODPOWIEDZIALNOŚCI

10.1.    Usługodawca licencjonuje Oprogramowanie w formie, w jakiej zostało ono dostarczone i nie czyni żadnych dorozumianych lub wyrażonych otwarcie zapewnień, co do użyteczności do konkretnych zastosowań. W żadnym wypadku Usługodawca oraz jego dostawcy nie odpowiadają za szkody lub naruszenia praw osób trzecich spowodowane pośrednio lub bezpośrednio przez funkcjonowanie niniejszego Oprogramowania, włączając w to szkody spowodowane przez niemożność użytkowania, przerw w pracy oraz jakiekolwiek powtarzalne, incydentalne lub specjalne szkody wszelkiego rodzaju, włącznie z utratą zysków lub redukcji kosztów, niezależnie od tego, czy przedstawiciel Usługodawcy został poinformowany o możliwości wystąpienia takiej szkody, lub roszczeń osoby trzeciej. Żadne z ograniczeń zawartych w niniejszej Licencji oraz w Regulaminie nie ogranicza odpowiedzialności Usługodawcy z tytułu śmierci lub utraty zdrowia spowodowanej umyślnym działaniem Usługodawcy. Użytkownik wyraźnie potwierdza prawo Usługodawcy do działania w imieniu swoich dostawców wyłącznie w zakresie wyłączenia odpowiedzialności, wyłączenia i/lub ograniczenia obowiązków lub zobowiązań określonych w niniejszym punkcie.

10.2.    Odpowiedzialność Usługodawcy w stosunku do Użytkownika, bez względu na jej podstawę prawną, jest ograniczona - zarówno w ramach pojedynczego roszczenia, jak również za wszelkie roszczenia w sumie - do wysokości zapłaconego wynagrodzenia z tytułu Umowy Licencyjnej, nie więcej jednak niż do kwoty ośmiu tysięcy złotych. Usługodawca ponosi odpowiedzialność w stosunku do Użytkownika tylko za typowe szkody przewidywalne w momencie zawarcia umowy i nie ponosi odpowiedzialności z tytułu utraconych korzyści w stosunku do Użytkownika.

11. TRYB POSTĘPOWANIA REKLAMACYJNEGO

11.1.    Usługodawca ponosi odpowiedzialność za reklamacje związane z działaniem Oprogramowania na zasadach wskazanych w niniejszej Licencji. Reklamacje Użytkownik może składać w terminie 14 dni od daty wystąpienia zdarzenia będącego podstawą reklamacji:

11.1.1.    pisemnie na adres: ul. Dąbrowskiego 553, 60-451 Poznań;

11.1.2.    w formie elektronicznej za pośrednictwem poczty elektronicznej na adres: office@scan-it.pl;

11.2.    Użytkownik obowiązany jest do podania w opisie reklamacji: (1) informacji i okoliczności dotyczących przedmiotu reklamacji, w szczególności rodzaju i daty wystąpienia nieprawidłowości; (2) żądania Użytkownika; oraz (3) danych kontaktowych składającego reklamację. Brak podania wymaganych danych może skutkować nierozpatrzeniem reklamacji przez Usługodawcę.

11.3.    Ustosunkowanie się do reklamacji przez Usługodawcę następuje niezwłocznie, nie później niż w terminie 30 dni kalendarzowych od dnia jej złożenia. Brak ustosunkowania się w tym terminie nie oznacza, że Usługodawca uznał reklamację za uzasadnioną.

12. POSTANOWIENIA DODATKOWE

12.1.    Usługodawcy przysługuje prawo odstąpienia od Umowy Licencyjnej zawartej z Użytkownikiem w terminie 14 dni kalendarzowych od dnia jej zawarcia. Odstąpienie od Umowy Licencyjnej w tym wypadku może nastąpić bez podania przyczyny i nie rodzi po stronie Użytkownika żadnych roszczeń w stosunku do Usługodawcy.

12.2.    Użytkownik wyraża zgodę na nieeksportowanie i nie reeksportowanie Oprogramowania, jego części ani żadnego procesu lub usługi będących bezpośrednim elementem Oprogramowania (zwanych dalej wspólnie „Składnikami Zastrzeżonymi”), do żadnego kraju, osoby fizycznej lub prawnej, podlegających ograniczeniom eksportowym nałożonym przez Polskę, ani do żadnego przedstawiciela narodowości któregokolwiek z tych krajów, bez względu na miejsce jego przebywania, który zamierza przekazać lub przesłać Składniki Zastrzeżone z powrotem do tego kraju. Wszelkie prawa do użytkowania Oprogramowania są udzielane wyłącznie przy założeniu, że tracą one moc, w przypadku złamania powyższych zastrzeżeń.

13. POSTANOWIENIA KOŃCOWE

13.1.    Umowa Licencji zawierana jest w języku polskim i zgodnie z prawem polskim.

13.2.    Wszelkie spory dotyczące niniejszej Umowy Licencyjnej będą rozstrzygane na mocy prawa polskiego. Umowa Licencyjna nie podlega ustaleniom Konwencji Narodów Zjednoczonych o Międzynarodowych Umowach Sprzedaży Towarów, której zastosowanie jest niniejszym jednoznacznie wyłączone

13.3.    Wszelkie spory powstałe pomiędzy Usługodawcą, a Użytkownikiem zostają poddane sądowi właściwemu ze względu na siedzibę Usługodawcy.

13.4.    Niniejsza Licencja oraz Regulamin stanowi całość porozumienia pomiędzy Usługodawcą, a Użytkownikiem oraz zastępuje wszelkie poprzednie porozumienia oraz oświadczenia pisemne lub ustne, dotyczące kwestii zawartych w niniejszej Licencji lub w Regulaminie.

13.5.    Jeżeli którekolwiek z postanowień Licencji okaże się nieważne w całości lub w części, pozostałe postanowienia pozostają w mocy, Usługodawca i Użytkownik zaś zobowiązują się na wniosek któregokolwiek z nich do zastąpienia nieważnych postanowień postanowieniami, których moc prawna i skutek ekonomiczny są najbardziej zbliżone do postanowień zastępowanych.

13.6.    Zmiana Licencji: Usługodawca zastrzega sobie prawo do dokonywania zmian Licencji. Zmieniona Licencja wiąże Użytkownika, jeżeli zostały zachowane wymagania określone przepisami prawa, to jest Użytkownik został powiadomiony o zmianach i nie wypowiedział umowy w terminie 10 dni kalendarzowych od dnia powiadomienia.